HOME / 컨텐츠

컨텐츠

1. 리서치, 컨퍼런스, 포럼, 아카데미 등 자료 출판 및 배포
2. 지역교회에서 활용 가능한 컨텐츠 제작(청년 공동체 사례, 셀 모임 가이드, 소모임 교제, 성경 교제 등)
3. 기독교 컨텐츠 제작(카드뉴스, 악기팀 연주 영상, 영상 메시지, 송라이팅 등)

크리스천 왜 일하는가?

청년애 2018.04.10 13:06 조회 769


2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg


14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg


26.jpg

27.jpg